29 maart 2023

Welke consequenties heeft de wet goed verhuurderschap voor u?

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

feature-img

Op 21 maart 2023 is de Wet goed verhuurderschap als hamerstuk door de eerste kamer aangenomen. De wet zal waarschijnlijk met ingang van 1 juli 2023 in werking treden

Welke veranderingen gaan we tegemoet zien? Ik zet de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Regels gelden zowel voor verhuurder als voor verhuurmakelaar, ook voor woningcorporaties

De regels van goed verhuurderschap gelden niet alleen voor de verhuurder zelf, maar ook voor de door de verhuurder ingeschakelde bemiddelaar of makelaar. De regels zijn zowel van toepassing op particuliere / commerciële verhuurders als op toegelaten instellingen.

Hanteren van een heldere en transparante selectieprocedure met objectieve selectiecriteria

Wanneer de woning openbaar wordt aangeboden (geadverteerd) moet blijken dat iedereen die voldoet aan de selectiecriteria, een kans maakt om de woning te mogen huren. Zo mogelijk moet de verhuurder toewijzen op volgorde van inschrijving of aanmelding. Dit zijn objectieve en transparante factoren. Ook moeten de afgewezen kandidaten worden geïnformeerd, met de reden van afwijzing.

Voor toegelaten instellingen die werken met een woonruimteverdeelsysteem geldt deze bepaling niet.

Schriftelijke huurovereenkomst is verplicht

Het wordt verplicht om altijd een schriftelijke huurovereenkomst aan te gaan. De schriftelijke huurovereenkomst is natuurlijk al staande praktijk maar krijgt nu een wettelijke basis.

Deze verplichting geldt alleen voor huurovereenkomsten die worden aangegaan na de inwerkingtreding van de wet.

Houden aan wet- en regelgeving

Verhuurder is verplicht om zich te houden aan de wettelijke regels m.b.t. huurprijzen en servicekosten. Dit volgt ook al uit de desbetreffende regels (deze zijn meestal van dwingend recht), maar wordt nu ook verankerd in de Wet goed huurderschap waarbij sancties staan op overtreding. Daarover meer onder het kopje “Sancties/handhaving”.

Regels over de waarborgsom

De waarborgsom mag ten hoogste 2 x de kale termijnhuurprijs bedragen (meestal gaat het om maandtermijnen), bovendien moet de waarborgsom -behoudens enkele uitzonderingen- uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst worden geretourneerd aan de huurder.

Schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder

Verhuurder is verplicht om de huurder schriftelijk te informeren over:

 • de rechten en plichten ten aanzien van het gehuurde;
 • de hoogte van de waarborgsom en de wijze waarop deze wordt geretourneerd;
 • de contactgegevens van de eigenaar/beheerder;
 • de contactgegeven van een meldpunt (in te stellen door de gemeente) waar de huurder terecht kan met klachten;
 • de betalingsverplichting terzake de servicekosten waarbij geldt dat de huurder jaarlijks een volledige kostenspecificatie dient te ontvangen;

Let op, want deze verplichting geldt ook voor reeds bestaande huurovereenkomsten; daarbij moet binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet, de genoemde informatie aan de huurder zijn verstrekt.

Extra regels voor verhuur aan arbeidsmigranten

Voor verhuur aan arbeidsmigranten gelden nog de volgende extra regels:

 • De huurovereenkomst is afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst vastgelegd;
 • De informatie als bedoeld in de voorgaande alinea moet in een voor de arbeidsmigrant begrijpelijke taal zijn opgesteld.

Gemeente kan nadere regels stellen: verhuurvergunning

De wet opent bovendien de mogelijkheid voor gemeenten om in een verordening nadere regels op te nemen waaronder een verbod om te verhuren zonder vergunning.

Sancties/handhaving

De wet kent de volgende sancties op overtreding van de Wet goed verhuurderschap:

 • Intrekking van de vergunning, indien er een vergunningplicht in de betreffende gemeente is;
 • Inbeheername: de gemeente kan de verhuurder verplichten tot het aan een beheerder in beheer geven van de woonruimte;
 • Het opleggen van een bestuurlijke boete;
 • Het opleggen van een last onder dwangdom.

Conclusie

Er verandert veel in de verhuurpraktijk, alle verhuurders van woonruimte krijgen hier mee te maken.

Heeft u vragen over deze nieuwe wet? Of kunnen wij u helpen om uw verhuurproces in lijn met de wet te brengen? Wij helpen u graag.

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_