Verbintenissenrecht_

Heb je vragen over- of bemiddeling nodig bij verbintenissenrecht? Tomlow Advocaten vindt dat de advocaat het verschil kan maken. Laat je adviseren op het gebied van verbintenissenrecht door een van de ervaren advocaten van Tomlow.

Wat is verbintenissenrecht?

Een advocaat verbintenissenrecht regelt de rechtsverhouding tussen twee partijen. Het gaat hierbij om overeenkomsten of contracten die met een ander wordt afgesloten. Denk aan een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst of een overeenkomst met bijvoorbeeld een aannemer of leverancier. Hiernaast zijn er nog vele andere overeenkomsten waar wij dagelijks mee te maken krijgen en over adviseren.

Hoe werkt verbintenissenrecht?

Iedereen van particulieren tot ondernemers kan te maken krijgen met verbintenissenrecht. Daarom is is het belangrijk te weten wat je rechten en plichten zijn en een verbintenissenrecht advocaat in te schakelen. Voorbeelden van verbintenissenrecht waaronder wij regelmatig procederen en adviseren zijn: 

 • Algemeen recht
 • Contracten- of overeenkomstenrecht
 • Schaderecht
 • Boeterecht
 • Procesrecht

Algemeen verbintenissenrecht

Het algemeen verbintenissenrecht heeft niet alleen betrekking op contracten, maar bijvoorbeeld ook op schade en aansprakelijkheid. Wanneer bestaat er recht op schade en op welke manier kan de hoogte van de schade worden berekend? En wanneer kan aanspraak gemaakt worden op boetes en met welke beperkingen?

Een advocaat die het procesrecht niet beheerst, is als een kok zonder keuken. Je kunt nog zo veel kennis en vaardigheden hebben, het gaat uiteindelijk om het resultaat en hoe snel en efficiënt dat behaald wordt. Met andere woorden: het procesrecht is een essentieel onderdeel van het instrumentarium van een goede en ervaren advocaat. Niet omdat over elke zaak geprocedeerd wordt of moet worden, maar wel omdat ook in onderhandelingen en strategie zowel de dreiging als de creativiteit van het procesrechtelijke instrumentarium, een uiterst belangrijke rol spelen.

Tomlow Advocaten beheerst dit spel als geen ander. Jarenlange ervaring, gedrevenheid en scherpzinnigheid liggen daaraan ten grondslag.

Contracten- of overeenkomstenrecht

Contract is een ander wordt voor een overeenkomst. In de wet spreekt men over overeenkomsten en niet over contracten. Het contractenrecht wordt daarom ook wel overeenkomstenrecht genoemd. In wezen zijn overeenkomsten vormvrij, maar bij sommige wettelijke gevallen geldt de schriftelijke vorm.  Een greep uit de onderwerpen die bij het contractenrecht aan de orde kunnen komen zijn:

 • Is het contract nu wel of niet gesloten? Aanbod en aanvaarding en het afbreken van onderhandelingen.
 • Wanneer kan een contract vernietigd worden? Partijen moeten elkaar informeren, maar tot hoever gaat dat? Voor wiens risico komt een verkeerde voorstelling van zaken?
 • Mag je alles in een contract overeenkomen of zijn daar ook grenzen aan? Met name algemene voorwaarden zijn aan beperkingen onderhevig. Reflexwerking: wanneer zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
 • Hoe moet een contract worden uitgelegd? De grammaticale uitleg is niet altijd doorslaggevend. Wat hebben partijen bedoeld en wat hebben partijen redelijkerwijs van elkaar mogen begrijpen?
 • De steeds verder toenemende rol van de redelijkheid en billijkheid. De spanning tussen rechtszekerheid en een rechtvaardige uitkomst.
 • Onder welke omstandigheden mag je verplichtingen uit het contract opschorten of aanhouden? En onder welke omstandigheden mag je verrekenen?
 • Onder welke voorwaarden kunnen contracten aan een derde verkocht of geschonk, dan wel overgedragen worden?
 • Welke eisen moeten gesteld worden aan een ingebrekestelling of sommatie?
 • Wanneer is een ingebrekestelling noodzakelijk of aan te bevelen?
 • Onder welke omstandigheden is er sprake van een tekortkoming of wanprestatie en tot welk soort aanspraken kan dit leiden? Wanneer is er sprake van overmacht?
 • Hoe kan een einde gemaakt worden aan het contract? Ontbindende of opschortende voorwaarden; (al dan niet gedeeltelijke) opzegging, ontbinding, vernietiging en/of wijziging van de inhoud van contract door de rechter.

Remedies na wanprestatie.

Schaderecht

Schaderecht is van toepassing zodra er een schadevergoeding moet worden geclaimd. Bijvoorbeeld na een ongeval, vernieling, brand, geweld of misdrijf of na een andere soort schade die jou is aangedaan. Een greep uit de onderwerpen die bij het schaderecht aan de orde kunnen komen:

 • Onder welke voorwaarden ontstaat aanspraak op schadevergoeding? Aan welke eisen moet worden voldaan?
 • Schade na afbreken van onderhandelingen tot het sluiten van een contract.
 • Schade na onrechtmatig handelen of nalaten, onafhankelijk van het bestaan van een contract.
 • Schade na wanprestatie (contractuele tekortkoming) of ontbinding van een contract.
 • Vermogensschade en immateriële schade (smartengeld)
 • Kosten tot vaststelling aansprakelijkheid en kosten tot beperking schade, buitengerechtelijke incassokosten, winstderving en verlies.
 • Begroting en berekening van de schade, bevoegdheid en schattingen vrijheid van rechter (doch goed gemotiveerd), diverse wijzen van benadering, concrete schade tegenover abstracte schadeberekening.
 • Behandeling van nog niet ingetreden schade.
 • Ieder nadeel heeft z’n voordeel: wanneer moet het voordeel verrekend worden?
 • Wanneer is er sprake van eigen schuld bij de benadeelde partij en hoe wordt dit verrekend?
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Schadevergoeding in geld is hoofdregel: maar wanneer vergoeding in natura of anderszins?
 • Schadevergoeding in de vorm van het afromen van de behaalde winst
 • Schadevergoeding bij overlijden
 • Onder welke omstandigheden kan de schadevergoeding worden gematigd?

Gefixeerde schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente en wettelijke handelsrente.

Boeterecht

Krijg je een bestuurlijke boete opgelegd? Tomlow Advocaten helpt en bemiddeld jou bij het process om de boete te voorkomen, en staan je bij in een eventuele bezwaar- en/of beroepsprocedure. Een greep uit de onderwerpen die bij het boeterecht aan de orde kunnen komen:

 • Onder welke voorwaarden ontstaat aanspraak op een boete? Aan welke eisen moet worden voldaan?
 • Voordeel van specifieke boetebedingen boven algemeen geformuleerde boetebedingen.
 • Voordeel van het maximeren van een boetebeding.
 • Onder welke omstandigheden kan een boete gematigd worden?
 • Europees-rechtelijke invloeden en reflexwerking.
 • De (non-)relatie tussen de omvang van de boete en de omvang van de schade.
 • Wanneer kan naast de boete ook nog schade gevorderd worden?

Procesrecht

Procesrecht is het recht dat een proces voor de rechter regelt. Men spreekt ook wel van formeel recht. Benieuwd waar Tomlow Advocaten jou bij kan helpen? Onderstaand een greep uit de onderwerpen die bij het procesrecht aan de orde kunnen komen:

 • Wanneer vervallen ‘harde’ vorderingen omdat niet tijdig is geklaagd?
 • Onder welke omstandigheden kan een beroep op verwerking van recht worden gedaan?
 • Wanneer kan een rechtsgeldig beroep op verjaring en verval worden gedaan?
 • Wanneer moet gekozen worden voor een bodemprocedure en wanneer kan het kort geding ingezet worden?
 • Stelplicht (!): de meeste procedures worden verloren, omdat de casus door eiser onvoldoende nauwkeurig en adequaat gesteld wordt of omdat door gedaagde onvoldoende gemotiveerd verweer wordt gevoerd.
 • Welke beslagmogelijkheden bestaan er en wanneer moeten deze ingezet worden om te voorkomen dat het vonnis niet uitgevoerd of verhaald kan worden?
 • Onder welke voorwaarden kan een dwangsomveroordeling succesvol verkregen worden?
 • Onder welke voorwaarden kan een lijfsdwang veroordeling (in de vorm van gijzeling) verkregen worden? Bijvoorbeeld bij stromannen of personen zonder verhaal.
 • Wanneer moet de bewindvoerder (mee)gedagvaard worden?
 • Onder welke voorwaarden kunnen buitengerechtelijke incassokosten geïncasseerd worden?
 • Bewijslast: wat zijn de mogelijkheden om het bewijsrisico zoveel mogelijk te vermijden?
 • Aan welke eisen moet een voldoende gespecificeerd bewijsaanbod voldoen?
 • Op welke manieren wordt de kans in het slagen van de bewijslast vergroot?

Verbintenissenrecht advocaat utrecht

Tomlow Advocaten vindt dat een goede advocaat zich niet kan beperken tot een klein rechtsgebied, maar ook heer en meester moet zijn op het algemene recht en het procesrecht. Juist de wisselwerking leidt tot nieuwe inzichten en nog belangrijker: tot nieuwe jurisprudentie. Daarmee kan de advocaat het verschil maken. Heb je een vraag, neem dan gerust telefonisch contact met ons op. Je wordt doorverbonden met een van onze medewerkers, wij staan je graag vrijblijvend te woord.

Delen