9 april 2020

Noodwet voor VvE’s tijdens de coronacrisis

feature-img

Door de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis, wordt het vergaderen van veel VvE’s praktisch onmogelijk. Dit heeft tot gevolg dat deze VvE’s niet aan hun statutaire verplichtingen kunnen voldoen en dat besluitvorming wordt bemoeilijkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid werken daarom, in overleg met een aantal belangenorganisaties, aan noodwetgeving. Deze noodwetgeving voorziet in een tijdelijk uitstel voor verplichte vergaderingen en het mogelijk maken van besluitvorming op afstand.

Uitstel jaarlijkse vergadering

Concreet biedt deze noodwetgeving de mogelijkheid om de, in veel gevallen verplichte, (jaarlijkse) vergadering van eigenaars, uit te stellen voor de duur van zes maanden. Deze vergadering waarin de jaarrekening besproken wordt, de begroting voor het komende jaar wordt gepresenteerd en de bijdragen worden vastgesteld, mag zodoende plaatsvinden uiterlijk op 31 december 2020.

Besluitvorming

Ook voorziet de noodwetgeving in een mogelijkheid om digitaal c.q. door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen. Digitaal vergaderen en besluiten is niet hetzelfde als schriftelijke besluitvorming buiten de vergadering. Bij schriftelijke besluitvorming buiten de vergadering is unanimiteit vereist, bij digitaal vergaderen en besluiten zoals bedoeld in deze noodwet niet. De normale statutaire bepalingen voor vergaderen en besluitvorming uit de statuten en het reglement blijven van toepassing.

Tot slot

De ministerraad en de Raad van State hebben inmiddels met het voorstel ingestemd. Dat moet nog wel naar de Tweede en Eerste Kamer.

Zodra hierover meer bekend is dan zullen wij daarover berichten.

Delen

overig nieuws_