20 januari 2021

Huurovereenkomst bedrijfsruimte niet tijdig opgezegd, en dan?

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

feature-img

Einde huur bedrijfsruimte

Een huurovereenkomst van bedrijfsruimte kan op verschillende manieren eindigen; dit is onder meer afhankelijk van het soort bedrijfsruimte (horeca/winkelruimte, of overige bedrijfsruimte?) en de afspraken die tussen huurder en verhuurder in de huurovereenkomst zijn vastgelegd.

Meestal is afgesproken dat de huurovereenkomst eindigt, wanneer deze tijdig door een van de partijen is opgezegd. Bij horeca/winkelruimte geldt daarbij nog als bijzonderheid, dat -na een opzegging door de verhuurder- de huur pas eindigt nadat de rechter dit heeft vastgesteld, tenzij de huurder met de huuropzegging heeft ingestemd.

Huurovereenkomst niet tijdig opgezegd

Een probleem dat ik regelmatig voorbij zie komen, is dat de huurder niet altijd scherp voor ogen heeft dat wanneer de huurovereenkomst niet (tijdig) wordt opgezegd, de huurovereenkomst vaak weer voor een langere periode wordt voortgezet; een aansluitende periode van 5 jaar is in de markt gebruikelijk. Dit kan voor de huurder grote consequenties hebben. In het huurrecht bedrijfsruimte geldt doorgaans de stelregel: afspraak is afspraak. De huurder zit dan dus voor een nieuwe periode van 5 jaar aan de huurovereenkomst vast. Maar gelukkig zijn er soms toch omstandigheden te bedenken, waaronder van deze afspraken moet worden afgeweken.

De huurovereenkomst eindigt toch zonder opzegging

Het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2020:1538, oordeelde daarover als volgt. Het gaat in deze zaak om de vraag of de huurovereenkomst van een kantoorruimte wel of niet voor een aansluitende periode van 5 jaar is verlengd, omdat de huurder de huurovereenkomst niet op tijd heeft opgezegd.

De verhuurder kan zich niet met succes beroepen op de contractuele regeling over (tijdige) opzegging, wanneer er bij de verhuurder al voor de uiterste datum waarop de huur volgens de overeenkomst kon worden opgezegd, al duidelijk was dat de huurder de huur niet wilde voortzetten.

Uit een aantal concrete omstandigheden:

  • huurder heeft eerder aangegeven tot een voortijdige beëindiging te willen komen;
  • daar is ook een schriftelijk voorstel toe gedaan;
  • de huisartsenpost in de kantoorruimte is feitelijk al eerder verplaatst uit de kantoorruimte;
  • dit wist de verhuurder ook;
  • daarna heeft de huurder nog maar beperkt gebruik gemaakt van de kantoorruimte;

leidt het Hof vervolgens af, dat het de verhuurder zonder meer duidelijk moest zijn dat het feit dat er nog geen schriftelijke huuropzegging van de huurder was ontvangen, op een vergissing of onachtzaamheid van de huurder berustte en dat de huurder wel degelijk beëindiging van de huurovereenkomst wenste. En dat voor zover de verhuurder nog behoefte had aan enige uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van de huurder, de verhuurder daarom had kunnen vragen.

Conclusie: huur eindigt soms ook zonder opzegging

De conclusie is dat ook wanneer de huur niet (tijdig) is opgezegd, zijn er soms nog mogelijkheden om toch tot een huur beëindiging te komen.

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_