13 januari 2022

Huur verschuldigd bij renovatiewerkzaamheden

feature-img

Huurders van een appartementencomplex hebben ingestemd met het renovatievoorstel van de verhuurder. De huurders zijn echter niet tevreden over het verloop en het resultaat van de renovatie. De huurders konden vanwege de renovatie vier weken niet in het gehuurde verblijven. Zijn de huurders wel huur verschuldigd over die periode?

Renovatie

Als de verhuurder met voortzetting van de huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie en daartoe aan de huurder schriftelijk een redelijk voorstel doet, moet de huurder aan de renovatie meewerken. Het voorstel van de verhuurder moet concreet zijn en ingaan op de belangen van huurder en verhuurder. De aard en omvang van de werkzaamheden, de looptijd, eventuele huurprijsverhoging en noodzaak tot verhuizing zullen moeten worden vermeld. Als sprake is van renovatie van een complex van meer dan 10 woningen die een bouwkundige eenheid vormen en 70% of meer huurders stemmen in met het voorstel van de verhuurder, dan wordt het voorstel vermoed redelijk te zijn. De huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd, kan binnen acht weken een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.

 De casus

De woningbouwcorporatie heeft eind 2019 een renovatievoorstel gedaan waarmee 95% van de bewoners heeft ingestemd. De werkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd en de huurders konden vier weken niet in hun woning verblijven. De huurders is aangeboden tegen betaling gebruik te maken van een volledig ingerichte logeerwoning en de inboedel beschermd achter te laten. Aan de huurders is de wettelijke verhuiskostenvergoeding betaald. De huurders zijn echter ontevreden over het verloop en de uitvoering van de renovatie en menen echter dat zij ten onrechte huur hebben betaald over de periode dat zij niet in de woning konden blijven. De huurders vorderen terugbetaling van de huur.

 De uitspraak

De kantonrechter wijst bij vonnis van 1 december 2021 de vordering van de huurders af. De huurders hebben ingestemd met het renovatievoorstel waarbij in het sociaal plan onder meer is opgenomen dat de huurders de huur blijven doorbetalen gedurende de renovatie. De woningbouwcorporatie is bovendien niet tekortgeschoten in haar verplichting het gehuurde ter beschikking te stellen ex art. 7:203 BW, omdat partijen voor de duur van de renovatie andere afspraken hebben gemaakt.

De huurders hebben volgens de kantonrechter ook niet onderbouwd dat de verhuurder aansprakelijk is voor de gevolgen van hinder als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden. Een verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van elke vorm van hinder als gevolg van het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden. Hiervan is sneller sprake als de huurder geen rekening hoefde te houden met bepaalde werkzaamheden, dit onzorgvuldig geschiedt of langer duurt dan nodig.

De huurders stelden tot slot nog dat de renovatie an sich als gebrek kwalificeert. De kantonrechter oordeelt mijns inziens terecht dat het uitvoeren van renovatie- of dringende werkzaamheden niet direct een gebrek oplevert, omdat huurders van woonruimte kunnen verwachten dat het huurgenot tijdelijk wordt verminderd doordat een verhuurder gedurende de looptijd van de huur deze werkzaamheden wil of moet uitvoeren.

Voor vragen over renovatiewerkzaamheden of een renovatievoorstel, kunt u contact met mij opnemen.

Delen

overig nieuws_