15 mei 2023

Geen buitengerechtelijke kosten bij ROZ model woonruimte

feature-img

In de ROZ model algemene bepalingen bij de huurovereenkomst woonruimte 2017 staat een incassokostenbeding. Op grond van dit beding komen de door een verhuurder gemaakte kosten voor een sommatie of procedure voor rekening van de huurder. De rechtbank Amsterdam oordeelde op 23 maart 2023 voorshands dat dit beding oneerlijk is en de verhuurder ook niet kan terugvallen op de wettelijke regeling over incassokosten. Lees hierover meer in mijn blog.

ROZ model huurovereenkomst woonruimte

De ROZ model huurovereenkomst woonruimte 2017 is een in de praktijk veelgebruikt,  verhuurdersvriendelijk model. In de bijbehorende model algemene bepalingen staat onder meer een incassokostenbeding. Dit beding bepaalt dat in alle gevallen waarin de verhuurder een sommatie doet uitbrengen of een procedure start, de huurder verplicht is alle kosten (in en buiten rechte) te betalen, voor zover de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten niet van toepassing is.

Richtlijn oneerlijke bedingen consumentenovereenkomsten

Een beding in algemene voorwaarden is voor een consument-huurder vernietigbaar indien het beding onredelijk bezwarend is. De Richtlijn oneerlijke bedingen bepaalt dat een beding onredelijk bezwarend is als dit het evenwicht tussen de overeengekomen rechten en plichten ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. De Richtlijn oneerlijke bedingen kent een bijlage met een indicatieve en niet-uitputtende lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt (de zogenaamde Blauwe lijst). Op de Blauwe lijst staat ook het beding dat tot doel of tot gevolg heeft de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding op te leggen.

Gevolgen vernietiging oneerlijk beding

De rechtbank Amsterdam oordeelde op 23 maart 2023 dat het incassokostenbeding uit de algemene bepalingen een oneerlijk beding is. De rechtbank overweegt dat in het incassobeding weliswaar wordt verwezen naar de wettelijke bepaling, maar dat dit niet wegneemt dat de huurder in beginsel verplicht is om alle gemaakte kosten te voldoen. Dit is in lijn met de jurisprudentie waarin is bepaald dat bij de beoordeling van het oneerlijke karakter moet worden bepaald of het mogelijk is dat het beding kan leiden tot een aanzienlijke verstoring van het contactuele evenwicht. De rechtbank oordeelde dat in het geval het beding oneerlijk is, er bovendien niet kan worden teruggevallen op de wettelijke regeling. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten werden dus afgewezen.

De praktijk

Wij adviseren verhuurders om bij het opstellen van de huurovereenkomst en daarbij gehanteerde algemene bepalingen te toetsen aan de Richtlijn oneerlijke bedingen, om te voorkomen dat bedingen uit de huurovereenkomst of algemene bepalingen vernietigd kunnen worden door de huurder. Mocht u vragen hebben over de Richtlijn oneerlijke bedingen, dan kunt u contact met mij opnemen.

Delen

overig nieuws_