9 juni 2015

5 redenen om een gedragsaanwijzing te vorderen

De gedragsaanwijzing is een waardevol instrument om overlast snel en doeltreffend aan te pakken. Als specialist op dit gebied, heeft Tomlow Advocaten meegewerkt aan een praktische handleiding waarin het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) stap voor stap alle aspecten van een gedragsaanwijzing beschrijft. 

Een veelvoorkomend probleem bij het aanpakken van overlastgevende huurders, is dat het vaak lang duurt voordat er effectief kan worden ingegrepen. Dit komt doordat rechters, voordat ze een huurovereenkomst mogen ontbinden en de huurwoning kan worden ontruimd, strenge eisen stellen aan de inhoud van het overlastdossier.

Ontruiming vaak te ingrijpend

Dit is een groot probleem voor verhuurders, maar ook voor de huurders die de overlast ervaren. Want de overlast gaat al die tijd vaak gewoon door. Daarnaast is het ontbinden van de huurovereenkomst en het ontruimen van de woning in sommige situaties een te ingrijpend middel. Het opleggen van een gedragsaanwijzing kan in veel situaties een oplossing zijn voor deze problemen.

In extreme overlastgevallen is het starten van een ontbindingsprocedure en/of het starten van een kort geding tot ontruiming van de woning vaak de enige remedie om de overlast te doen stoppen. In de praktijk is er echter behoefte aan een instrument om overlast sneller aan te pakken, waarbij de overlastgevende huurder vooralsnog in het gehuurde kan blijven wonen. Dit wordt de gedragsaanwijzing genoemd.

Minder strenge eisen

Met een gedragsaanwijzing kan een overlastgevende huurder worden veroordeeld om iets te doen of na te laten. Omdat dit minder ingrijpend is dan het ontbinden van de huurovereenkomst en het ontruimen van de woning, stellen rechters minder strenge eisen aan een gedragsaanwijzing. Er hoeft dus minder lang een overlastdossier te worden opgebouwd. Hierdoor kan er sneller worden ingegrepen. Omwonenden die het slachtoffer zijn van de overlast voelen zich door deze snellere aanpak serieus genomen, waardoor veel onvrede in de wijk voorkomen kan worden.

Psychische en psychiatrische problematiek

Een ander belangrijk voordeel is dat met een gedragsaanwijzing nadere voorwaarden aan de huurder gesteld kunnen worden. Naast de verplichting om het overlastgevende gedrag te staken, kan bijvoorbeeld worden opgelegd dat de overlastgevende huurder een traject van hulpverlening start. Dit is in veel gevallen een welkome aanvulling omdat er bij veel overlastgevende situaties sprake is van psychische dan wel psychiatrische problematiek. Als die onderliggende problematiek van de overlastgevende huurder niet wordt aangepakt, dan betekent het ontbinden van de huurovereenkomst en de hierop volgende ontruiming niet meer dan het verplaatsen van het probleem. De overlastgevende huurder zal na de ontruiming immers ergens anders gaan wonen, waar opnieuw een overlastgevende situatie kan ontstaan.

Praktische handreiking bij gedragsaanwijzing

Hoewel de wet (artikel 3:296 BW) de mogelijkheid voor het opleggen van een gedragsaanwijzing al langer bood, is het instrument het afgelopen jaar extra onder de aandacht gekomen. Zo is er door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een praktische handreiking opgesteld waarin stap voor stap alle aspecten van een gedragsaanwijzing worden beschreven. Een gedragsaanwijzing heeft volgens het CCV de volgende vijf doelen:

  1. woonoverlast snel verminderen en stoppen
  2. de verhouding tussen de (ver)huurder en omwonenden verbeteren, door de slachtoffers van woonoverlast in een vroegtijdig stadium serieus te nemen en te ontlasten
  3. de doorlooptijd van de procedures verkorten
  4. waar mogelijk ontruiming van de woning van de overlastgever voorkomen
  5. zo veel mogelijk de onderliggende oorzaken van de woonoverlast adresseren

Eerste hulp bij gedragsaanwijzing

Tomlow Advocaat Marten Jeths heeft actief meegewerkt aan het opstellen van de handreiking van het CCV. Verder schreven wij in samenwerking met Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen een artikel over de gedragsaanwijzing in het tijdschrift Huurrecht in de Praktijk. Inmiddels hebben we als kantoor ook in de praktijk de nodige ervaringen opgedaan met het (laten) opleggen van gedragsaanwijzingen in verschillende varianten. De eerste ervaringen hiermee zijn positief en de gedragsaanwijzing lijkt een waardevolle aanvulling op de overige instrumenten die tegen overlast kunnen worden ingezet.

Delen

overig nieuws_